Σήμερα 06-04-2015 ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους που αφορά 32.433 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης, από αυτές 204 θέσεις για τον Δήμο Καλαμαριάς:

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

3

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

24

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

4

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

92

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

5

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

30

ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

4

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β)

2

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

7

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

1

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

5

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

4

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

4

ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

3

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

4

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

1

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

4


Σύνολο θέσεων
204


Όπως προκύπτει από την προκήρυξη του ΟΑΕΔ, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 27/04/2015 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό του Οργανισμού www.oaed.gr, χρησιμο̟ποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΟΑΕΔ δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις ο̟ποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ1,

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις ο̟ποίες δεν εργάζεται κανείς

3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

4. άνεργοι ̟πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανε̟πιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυ̟πικά̟ προσόντα τους

5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

4) Την ηλικία.

5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα όλες τις εργάσιμες ημέρες είναι οι : 8:00 Πρωϊνή έως 02:00 Μεσημβρινή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2313322544
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα: 2313322592

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Our website is protected by DMC Firewall!