Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών ατόμων (23) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ, που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, , έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

3 ΔΕ ΜΠΑΡΜΑΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (40 ώρες εβδομαδιαίως)
1 ΔΕ ΜΠΑΡΜΑΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (25 ώρες εβδομαδιαία)
6 ΔΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (40 ώρες εβδομαδιαία)
3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (40 ώρες εβδομαδιαία)
3 ΔΕ ΨΗΤΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (25 ώρες εβδομαδιαία)
7 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (40 ώρες εβδομαδιαία)


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλαζ Αρετσούς, Τ.Θ. 20109, Τ.Κ. 55110 – Καλαμαριά απευθύνοντάς την υπόψιν κας Βασιλείας Τσακατσώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2310454453). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Ημερομηνίες αιτήσεων από 20/05/2016 έως 29/05/2016

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Our website is protected by DMC Firewall!