Ο Δήμος Καλαμαριάς στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου ευνοϊκού Νόμου (Ν.4483/2017, άρθρο 52), καλεί τους οφειλέτες του να προσέλθουν, για ενημέρωσή τους και τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους. Ρυθμίζονται οφειλές τρίτων προς ΟΤΑ και μπορούν να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με προθεσμία αίτησης μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου του 2017.

Η ρύθμιση συνοπτικά

Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 (ημερομηνία έναρξης ισχύος 31.07.2017), μπορούν, μετά από  αίτηση που θα καταθέσει  ο οφειλέτης προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€.


Προθεσμία αίτησης
Εντός 4 μηνών από την έναρξη του Ν.4483/17 (31.07.2017-30.11.2017)Ποιες οφειλές αφοράΟφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 ( 31.07.2017).


Αριθμός δόσεων - απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα
Οι οφειλές μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).Σημειώνεται ότι μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
1.    τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή
2.    έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
3.    δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου  Καλαμαριάς
Τηλέφωνα  Επικοινωνίας:  2313 314 040, 2313 314044, 2313 314 045

 

 

Κεντρική Βιβλιοθήκη  ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Δαήδειος Παιδική Βιβλιοθήκη  ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Δανιηλίδειος Παιδική Βιβλιοθήκη ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Παιδική Βιβλιοθήκη Συνοικισμού Κηφισιάς  ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Παιδική Βιβλιοθήκη Φοίνικα  ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Παιδική βιβλιοθήκη Καλαμαριάς (Α.Παπανδρέου 35)ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Παιδική Βιβλιοθήκη Συνοικισμού Καραμπουρνάκι ΠΕΜΠΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και τριάντα τεσσάρων (34) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από 14/07/2017 έως και 24/07/2017, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία).

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
ΤΗΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ KALAMARIANEWS
Σε απάντηση  του δημοσιεύματος της  ιστοσελίδας σας, με τίτλο «Καλαμαριά – ΣΕΔΔ: Αντιπολίτευση κατά Δημάρχου: «Αρνείται να δώσει “λογαριασμό” στους συμβούλους» που δημοσιεύθηκε το περασμένο Σάββατο 15 Ιουλίου 2017, σας ενημερώνουμε ότι:

Η δημοτική παράταξη της μειοψηφίας Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς, με επικεφαλής τον δημοτικό σύμβουλο Λαμτζίδη Μανώλη, θεωρεί –ίσως λόγω απειρίας- ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί βήμα στο οποίο ανακοινώνονται οι ποινικές ή διοικητικές έρευνες που παραγγέλλονται για οποιοδήποτε λόγο – στη συγκεκριμένη περίπτωση κατόπιν ανώνυμων και συκοφαντικών «καταγγελιών».

Ο νόμος 2472/1997 απαγορεύει να ανακοινώνονται ακόμη και οι καταδίκες –πόσο μάλλον οι εκκρεμείς έρευνες, για τις οποίες δεν υπάρχει ούτε καν πόρισμα. Σε υποθέσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, ποια ακριβώς σκοπιμότητα εξυπηρετεί η δημόσια ανακοίνωσή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, πέραν ίσως της επιθυμίας ορισμένων να εκμεταλλευθούν καιροσκοπώντας τις περιστάσεις αυτές, έστω και ποδοπατώντας υπολήψεις;

Κατά τα λοιπά, οι έμμεσες απειλές που διέκρινε ο κ. Λαμτζίδης, υπάρχουν μόνο στη φαντασία του, ενώ οι διαγνώσεις των διαθέσεων της διοίκησης του Δήμου στις οποίες προέβη, χαρακτηρίζονται από έντονο κομπογιαννιτισμό.


    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                              ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ

 

Στις 7 και 8 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων διημερίδα με σκοπό τον Συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων  των που διαχειρίζονται Στερεά Απόβλητα στην Περιφέρεια Κεντρικής  Μακεδονίας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Καλαμαριάς.
Τη  δεύτερη ημέρα είχαν σχηματιστεί ομάδες εργασίας στις οποίες μετείχαν οι Δήμοι και στελέχη του Υπουργείου.
Οι συναντήσεις αυτές ήταν απολύτως απαραίτητες,  διότι θα εξετάζονταν το επίπεδο ωρίμανσης των επιμέρους έργων που εντάσσονται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων – και εν συνεχεία στο ΠΕΣΔΑ- προκειμένου να προχωρήσει η χρηματοδότησή τους.
Ωστόσο, την δεύτερη ημέρα (Σάββατο)  καταγράφτηκε  παντελής και αδικαιολόγητη απουσία εκπροσώπων του Δήμου Καλαμαριάς με αποτέλεσμα να προστεθεί ένα σημαντικό εμπόδιο στην υλοποίηση του ΤΟΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ.
Μέχρι σήμερα, παρά το ότι η απουσία του Δήμου επισημάνθηκε από τον επικεφαλής της ΡΕΚΚ Μ. Λαμτζίδη στα θέματα «προ ημερησίας» στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς τη Δευτέρα 10 Ιουλίου και ζητήθηκαν εξηγήσεις, δε δόθηκε ικανοποιητική απάντηση.
Παράλειψη, αδιαφορία ή κάτι άλλο συμβαίνει;            

Καλαμαριά, 12.7.2017
             Από το Γραφείο Τύπου

 

Εκνευρισμό, σοβαρή ενόχληση, ασέβεια προς το ρόλο του θεσμού του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης  και διάθεση αποφυγής ελέγχου σε συνδυασμό με ενίσχυση του κλίματος  αδιαφάνειας δείχνει η απάντηση του Δημάρχου Καλαμαριάς (αρ. πρωτ. 24656/ 3.7.2017) στο αίτημα (αρ. πρωτ. 24656/3.3.2017) του επικεφαλής της ΡΕΚΚ Μανόλη Λαμτζίδη, με το οποίο ζητούσε «Άμεση πλήρη γραπτή και αναλυτική ενημέρωση» για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος στελεχών του Δήμου Καλαμαριάς ως προς την είσπραξη μισθωμάτων από τον ΟΑΣΘ, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στη δημοσιευμένη Έκθεση Πεπραγμένων 2016 του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (σελ. 18, α/α 20 του σχετικού Πίνακα).

Ο Δήμαρχος, προσπερνώντας το γεγονός ότι αυτή η δικαστική εμπλοκή καταγράφηκε σε επίσημο έγγραφο (την Έκθεση του ΣΕΔΔ) ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού της πολιτείας  με αυξημένο κύρος και έτσι περιήλθε σε γνώση της μείζονος αντιπολίτευσης, απάντησε με ιταμό τρόπο στο αίτημα υποστηρίζοντας ότι :«…Το Δημοτικό Συμβούλιο ούτε προβλέπεται από το νόμο (!!!), ούτε είναι δυνατό -από πού προκύπτει ότι είναι αδύνατο;-  με υποθέσεις που ανοίγονται κατόπιν ανώνυμων, υβριστικών και συκοφαντικών καταγγελιών – γιατί δεν αφήνει την αξιολόγηση στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές;- με τις οποίες επιχειρείται η σπίλωση (;;;) υπολήψεων αιρετών και υπαλλήλων με ανέντιμο, κακοήθη και αναίσχυντο τρόπο – γιατί δεν αφήνει τους πολίτες να το κρίνουν;- ….» Και συνεχίζει εκτοξεύοντας και έμμεση απειλή ότι «…ένα ενδεχόμενο «αναμάσημα» - δεν διάβασε ότι το ερώτημα στηρίζεται σε πληροφόρηση βάσει δημοσίου εγγράφου ελεγκτικού μηχανισμού της πολιτείας ;- θα συνέβαλε αντικειμενικά στην αθέμιτη επιδίωξη του αόρατου (;) συκοφάντη και θεωρώ ότι αντιλαμβάνεσθε ως νομικός το άτοπο αυτής της ενέργειας…»

Ο Δήμαρχος απάντησε με τον τρόπο αυτό  αρνητικά σε ένα επίσημο αίτημα της αντιπολίτευσης, αν και  στηριζόταν σε έγκυρη πληροφορία δημοσίου εγγράφου ενός ελεγκτικού ανεξάρτητου μηχανισμού της πολιτείας (ΣΕΔΔ), ενώ όφειλε να παρέχει εξηγήσεις.

Με τον τρόπο αυτό έδειξε:

Α. Διάθεση απόκρυψης , ακόμα και από τους δημοτικούς συμβούλους της δικής του παράταξης,  ενός περιστατικού που ενδεχόμενα να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία του Δήμου

Β. Διάθεση περιφρόνησης του κύρους του περιεχομένου δημοσίου εγγράφου συνταγμένου από ανεξάρτητο ελεγκτικό μηχανισμό.

Γ. Διάθεση αποφυγής οποιουδήποτε ελέγχου από την αντιπολίτευση για πράξεις η παραλείψεις οργάνων του Δήμου.  

Δ. Απώλεια ψυχραιμίας και αυτοσυγκράτησης με συνέπεια να εκτοξεύει έμμεσες απειλές εναντίον όποιου ζητάει ενημέρωση και εμπέδωση κλίματος διαφάνειας.

Μετά την άρνηση του Δημάρχου Καλαμαριάς, ο επικεφαλής της ΡΕΚΚ θα προσφύγει απευθείας στο ΣΕΔΔ ζητώντας όπως έχει δικαίωμα, υποχρέωση και έννομο συμφέρον ενημέρωση για το ζήτημα.
                    Καλαμαριά, 15.7.2015
                    Από το Γραφείο Τύπου

Καλοκαιρινή Εκστρατεία 

Περιπέτειες από σημείο σε σημείο

Δαήδειος Παιδική Βιβλιοθήκη

Ελλησπόντου 15, Καλαμαριά,

τ.κ. 55132
Τηλ. 2310480916 & 2313314492

 

5 Ιουλίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Τα αστέρια, σημεία στον ουρανό

Κατασκευάζουμε ένα μίνι πλανητάριο μέσα στη βιβλιοθήκη για να μπορούμε να παρατηρούμε τα αστέρια και τους αστερισμούς.

Με τη συντηρήτρια έργων τέχνης Σταυρούλα Κωτούλα

Για παιδιά 6-12 ετών, με προεγγραφή

 

6 Ιουλίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Ζωγραφική με κουκίδες

Στο ατελιέ του Ζωρζ Σερά.

Με την εικαστικό Μαργαρίτα Πατσίκα

Για παιδιά 6-12 ετών, με προεγγραφή

 

7 Ιουλίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Τα σημεία του ορίζοντα

Πώς ταξίδευαν τα παλιότερα χρόνια. Πώς χρησιμοποιούμε την πυξίδα.

Με την αργυροχρυσοχόο Μυρσίνη Μπεζουργιάννη

Για παιδιά 6-12 ετών, με προεγγραφή

 

10 Ιουλίου, 6.30-8.00, το απόγευμα

Τρίλιζα- Εννιάρα ή Τριώτα, παιχνίδια με σημεία και γραμμές

Ενώνουμε σημεία και φτιάχνουμε επιδαπέδια τρίλιζα και επιτραπέζιες εννιάρες.

Με τη βιβλιοθηκονόμο Γλυκερία Αντωνιάδου

Για παιδιά 5-12 ετών, με προεγγραφή

 

11 Ιουλίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Σημείο, γραμμή, επίπεδο

Στο ατελιέ του Βασίλι Καντίνσκι.

Με την αργυροχρυσοχόο Μυρσίνη Μπεζουργιάννη

Για παιδιά 6-12 ετών, με προεγγραφή

 

12 Ιουλίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Όλοι βλέπουμε το ίδιο σημείο

Ένα εργαστήρι φιλοσοφίας για το σημαίνον και το σημαινόμενο.

Με τη συγγραφέα Αγγελική Παπαδοπούλου

Για παιδιά από 9-12 ετών και έφηβους, με προεγγραφή

13 Ιουλίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Ζωγραφική με σταγόνες

Στο ατελιέ του Τζάκσον Πόλλοκ.

Με την αργυροχρυσοχόο Μυρσίνη Μπεζουργιάννη

Για παιδιά 5-12 ετών, με προεγγραφή

 

14 Ιουλίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Η Χιονάτη και τα σημεία

Αφήγηση της ιστορίας με τον τρόπο της εικαστικού Warja Lawater.

Με τη συντηρήτρια έργων τέχνης Σταυρούλα Κωτούλα

Για παιδιά 6-12 ετών, με προεγγραφή

 

17 Ιουλίου, 6.30-8.00, το απόγευμα

Από σημείο σε σημείο

Ενώνουμε κουκίδες στο χαρτί και φτιάχνουμε εικόνες.

Με τη βιβλιοθηκονόμο Γλυκερία Αντωνιάδου

Για παιδιά 5-12 ετών, με προεγγραφή

 

18 Ιουλίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Σημεία συνάντησης-Λογοτεχνικές συναντήσεις από ταξίδι σε ταξίδι

Τα ταξίδια στα βιβλία γίνονται σημείο συνάντησής μας.

Με την καθηγήτρια ξένων γλωσσών Κάτια Παπαναστασίου

Για παιδιά από 9-12 ετών, με προεγγραφή

 

19 Ιουλίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Σήματα Μορς

Ένα αλφάβητο από τελείες και παύλες.

Με τη συγγραφέα Αγγελική Παπαδοπούλου

Για παιδιά από 9-12 ετών, με προεγγραφή

 

20 Ιουλίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια βιβλία

Από βιβλίο σε βιβλίο γνωρίζουμε τους ήρωες, τις περιπέτειες, τους τόπους.

Με τη βιβλιοθηκονόμο Γλυκερία Αντωνιάδου

Για όλα τα παιδιά, με προεγγραφή

21 Ιουλίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Από σημείο σε σημείο

Ενώνουμε σημεία στο χώρο και φτιάχνουμε τρισδιάστατες κατασκευές.

Με τη φοιτήτρια Αθανασία Λέσκα

Για παιδιά από 6-12 ετών, με προεγγραφή

1 Σεπτεμβρίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Από γράμμα σε γράμμα βρες τις λέξεις

Τα γράμματα από τα ονόματα ηρώων και γνωστών φράσεων από βιβλία παίζουν κυνηγητό σε μια κόλλα χαρτί. Πιάσε τα και δέσε τα για να βρεις το νόημά τους.

Με τη βιβλιοθηκονόμο Γλυκερία Αντωνιάδου

Για παιδιά από 6-12 ετών, με προεγγραφή

 

4 Σεπτεμβρίου, 6.30-8.00, το απόγευμα

Σημεία και τέρατα

Με όλα τα τέρατα των παραμυθιών και των μύθων.

Με την καθηγήτρια ξένων γλωσσών Ελισάβετ Γιαζάση

Για όλα τα παιδιά, με προεγγραφή

 

5 Σεπτεμβρίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Σημεία στίξης

Τα σημεία στίξης παίζουν μαζί μας. Αφήνουν το κείμενο μόνο με τις λέξεις ή μπερδεύουν τις θέσεις τους. Μπορείς να καταλάβεις την ιστορία;

Με την Χριστίνα Φωτίου

Για παιδιά από 8-12 ετών, με προεγγραφή

6 Σεπτεμβρίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Οι λέξεις ως σημεία

Ένα παιχνίδι αφήγησης και συγγραφής με αφετηρία τρεις λέξεις.

Με τη φοιτήτρια Άννα Δαφνοπούλου

Για παιδιά από 6-12 ετών, με προεγγραφή

 

7 Σεπτεμβρίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Τα σημεία επαφής στον ηλεκτρισμό

Φτιάχνουμε ηλεκτρικά κυκλώματα και δημιουργούμε σημεία επαφής.

Με τη συντηρήτρια έργων τέχνης Σταυρούλα Κωτούλα

Για παιδιά από 9-12 ετών, με προεγγραφή

8 Σεπτεμβρίου, 10:30 -11:30, το πρωί

Γλυκά και αλμυρά

Φτιάχνουμε μικρές στρογγυλές γλυκές και αλμυρές βούλες για να κεράσουμε τους επισκέπτες στη γιορτή λήξης της καλοκαιρινής εκστρατείας.

Με τη βιβλιοθηκονόμο Γλυκερία Αντωνιάδου και τη συντηρήτρια έργων τέχνης Σταυρούλα Κωτούλα

Για όλα τα παιδιά, με προεγγραφή

 

8 Σεπτεμβρίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Γιορτή λήξης

Οι περιπέτειες των σημείων αφηγούνται τις ιστορίες τους στους επισκέπτες της βιβλιοθήκης.

Με τη βιβλιοθηκονόμο Γλυκερία Αντωνιάδου και τη συντηρήτρια έργων τέχνης Σταυρούλα Κωτούλα

Για όλα τα παιδιά, με προεγγραφή

 

 

Σε ποιο σημείο άφησες το βιβλίο σου χτες. Σε όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής εκστρατείας μαζεύουμε την τελευταία φράση που διαβάσαμε και φτιάχνουμε το πανό του καλοκαιριού.

Περισσότερα Άρθρα...

Our website is protected by DMC Firewall!